Algemene voorwaarden 88 Creative

Artikel 1. Definities

88 Creative: 88 Creative, gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77051467.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie 88 Creative een overeenkomst aangaat.

Partijen: 88 Creative en de klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens 88 Creative.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de klant of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van 88 Creative zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Een aanbod of offerte is geldig gedurende een periode van 1 maand, tenzij anders aangegeven.

Indien de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, vervalt deze automatisch.

Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4. Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt 88 Creative zich het recht voor om de offerte of het aanbod binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

Mondelinge aanvaarding door de klant is pas bindend nadat deze schriftelijk of elektronisch is bevestigd.

Artikel 5. Prijzen

Alle prijzen gehanteerd door 88 Creative zijn in euro’s, exclusief btw en andere bijkomende kosten, tenzij anders vermeld.

De prijzen voor producten of diensten kunnen te allen tijde worden gewijzigd door 88 Creative.

Indien een totaalbedrag voor dienstverlening is overeengekomen, betreft dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

88 Creative behoudt zich het recht voor om tot 10% af te wijken van de richtprijs. Bij afwijkingen van meer dan 10% zal de klant tijdig worden geïnformeerd.

Artikel 6. Betaaltermijn

De betaaltermijn bij 88 Creative bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd bij het aangaan van de overeenkomst.

Bij niet-tijdige betaling is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan 88 Creative.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van 88 Creative onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst op te schorten.

Artikel 8. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om een schuld aan 88 Creative te verrekenen met een vordering op 88 Creative.

Artikel 9. Garantie

In geval van dienstverlening door 88 Creative gelden enkel inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst

88 Creative voert de overeenkomst naar beste vermogen uit en conform de eisen van goed vakmanschap.

88 Creative behoudt zich het recht voor om de overeengekomen dienstverlening uit te besteden aan derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt na schriftelijke akkoordverklaring en betaling van eventueel overeengekomen voorschotten door de klant.

Artikel 11. Informatieverstrekking door de klant

De klant verstrekt alle relevante informatie, gegevens en bescheiden die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie en bescheiden.

Bij vertraging in de uitvoering van de overeenkomst door gebrekkige informatievoorziening vanuit de klant, komen de extra kosten en uren voor rekening van de klant.

Artikel 12. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen 88 Creative en de klant wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden, tenzij anders overeengekomen.

Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt deze stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij tijdig en schriftelijk wordt opgezegd met een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

88 Creative behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op geleverde ontwerpen, tekeningen, geschriften, etc., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 88 Creative (laten) kopiëren, tonen aan derden, ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 15. Vrijwaring

De klant vrijwaart 88 Creative tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door 88 Creative geleverde producten en/of diensten.

Artikel 16. Klachten

De klant dient een door 88 Creative geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Indien een geleverd product of verleende dienst niet voldoet aan de verwachtingen, dient de klant 88 Creative binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

De klant dient een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming te geven, zodat 88 Creative adequaat kan reageren.

Artikel 18. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Indien 88 Creative een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij aan 88 Creative verschuldigd zijn.

Artikel 19. Aansprakelijkheid 88 Creative

88 Creative is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gederfde winst.

Artikel 22. Overmacht

88 Creative is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht.

Indien overmacht aan de orde is, dan zal dit tijdig naar de klant worden gecommuniceerd.

In geval van overmacht worden de verplichtingen opgeschort totdat 88 Creative weer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Na 30 kalenderdagen overmacht kunnen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 23. Wijziging van overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst wijzigingen nodig zijn, zullen partijen deze tijdig en in onderling overleg aanpassen.

Artikel 24. Wijziging algemene voorwaarden

88 Creative is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 25. Overgang van rechten

Rechten uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van 88 Creative.

Artikel 26. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden tasten de overige bepalingen niet aan.

Een nietige of vernietigbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 01-01-2024.